Bærekraft

I Nimbusgruppen arbeider vi etter en bærekraftstrategi som skal sikre at vi påvirker miljø, økonomi og mennesker på en positiv måte. Vår virksomhet bygger på aktiviteter der mennesker har hovedrollen – som våre medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder.

Bærekraft betyr derfor for oss at vi skal drive vår virksomhet på en måte som positivt påvirker fremtiden til menneskene rundt oss. For å sikre en bærekraftigforretningspraksis har alle våre selskaper og under enheter klart definerte bærekraftsmål tilpasset de ulike virksomhetsområdene. I tillegg arbeider vi på gruppenivå mot felles overordnede bærekraftsmål som baserer seg på FNs 17 bærekraftsmål.
Av disse har vi valgt å legge ekstra vekt på seks sentrale mål for vår virksomhet.

Likestilling mellom kjønn, bærekraftsmålanstendig arbeid mindre ulikhetstoppe klimaendringerfred, rettferdighet og velfungerende institusjonersamarbeid for å nå målene

Du kan lese mer om vårt arbeid med bærekraft i materialet på denne siden.

Her finner du blant annet:
-       Årsrapport ESG og redegjørelsefor arbeidet med aktsomhetsvurderinger
-       Etiske Retningslinjer (Code of Conduct)
-       Krav til leverandører (Supplier Code of Conduct)
-       Retningslinjer for mangfold & inkludering

Årsrapporter ESG

Våre årsrapporter for ESG beskriver i detalj vårt arbeid med bærekraft i organisasjonen og er en komplett redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og risikohåndtering.

Årsrapport for Nimbus Direct 2022

Last ned PDF

Årsrapport 2022

Årsrapport for Nimbus Fiber 2022

Last ned PDF

Årsrapport 2022

Etiske retningslinjer

Storskogen ble grunnlagt i 2012, med en sterk drivkraft forå være den beste eieren av små og mellomstore bedrifter. I dag er vi sværtstolte av vår fine bedriftsportefølje, med selskaper og medarbeidere som ervirksomme verden over. Men stabile og lønnsomme selskaper bygges ikke opp overnatten, og de er sjelden støpt i samme form. Derfor har vi valgt å bruke endesentralisert styringsmodell der datterselskapene får et stort ansvar istrategiske spørsmål og har stor frihet i de daglige beslutningene.

 

En forutsetning for at Storskogen skal kunne fortsette åvokse og skape verdi med samme fremgang, er at alle datterselskapene deler vårtsyn på næringsvirksomhet, og at samtlige medarbeidere opptrer iht. prinsippersom er felles for hele konsernet. Det kan synes som om prinsippene våre ganskeenkelt er sunn fornuft, men jo større og jo flere vi blir, desto større blirbehovet for å sette disse prinsippene på trykk. Derfor har vi utarbeidet dennekodeksen, som fastsetter og tydeliggjør prinsippene som styrer hvordan vi somarbeidsgivere og medarbeidere opptrer overfor andre medarbeidere, kunder,leverandører, samarbeidspartnere og hele samfunnet.

 

Denne kodeksen for opptreden skal fungere som en veiledningi det daglige arbeidet for å sikre at vi alle – til enhver tid – opptrerprofesjonelt og med integritet og god dømmekraft – for Storskogens og vårekunders beste. Hvis du har spørsmål om prinsippene våre eller anvendelsen avdenne kodeksen for opptreden, må gjerne ta kontakt med meg.

 

Daniel Kaplan, adm.dir. Storskogen Group AB (publ.)

 

Introduksjon

Denne kodeksen for opptreden «kodeksen for opptreden»fastsetter de viktigste prinsippene for Storskogen-konsernets ansvar somselskap og veileder oss i hvordan det forventes at vi opptrer og handler i detdaglige arbeidet.

 

Vår forretningsmodell

 

Storskogens forretningsmodell er å skape god langsiktigavkastning ved å identifisere, erverve og utvikle små og mellomstore bedrifter.Felles for selskapene våre er at de har vekt på god lønnsomhet, stabilekassestrømmer og en sterk posisjon i sine nisjer. Vi er alltid hovedeier, og viser ingen bortre grense for eierskapet, men planlegger å eie selskapene foralltid.

 

Kjerneverdiene våre

 

Vi tror på den gode næringsvirksomheten og at et langsiktigfremgangsrikt og bærekraftig Storskogen vil bidra både til samfunnet og tilansatte, eiere, kunder, leverandører og andre interessenter. Vi i Storskogenvil at våre interessenter skal oppfatte oss som sympatiske, pragmatiske,dyktige, engasjert, langsiktige og seriøse. Storskogen vil være et selskap somman aktivt søker seg til for å selge livsverket sitt til, arbeide i, investerei eller gjøre forretninger med. Storskogen har tre kjerneverdier som er knyttettil forretningsmodellen vår og som veileder oss i den daglige virksomheten:entreprenørskap, profesjonalisme og langsiktighet.

 

Med entreprenørskap menes

-      å ha vilje til å gjøre gode forretninger med godlønnsomhet og kundefokus

-      å identifisere nye forretningsmuligheter oginnovasjoner for å sikre konkurransedyktighet på lang sikt

-      å ta ansvar for selskapene våre og de ansatte ogbidra til en positiv utvikling av det samfunnet vi lever og har vår virksomheti

 

Med profesjonalisme menes at vi skal være dyktige ogkompetente i alt vi gjør, ved å

-      etterstrebe beste kvalitet og søke stadigeforbedringer

-      være strukturert, måle og følge opp

-      være ydmyke og pragmatiske med høye krav tilintegritet, etikk og respekt for hverandres ulikheter

 

Med langsiktighet ivaretar vi vårt 100-årige perspektiv vedå

-      ta vare på miljøet rundt oss, med et høytambisjonsnivå på bærekraftområdet

-      ta ansvar og arbeide for at de stedene der vihar vår virksomhet, som ofte er små samfunn på landsbygda som er avhengige avStorskogens fortsatte aktivitet, skal utvikle seg, forbli konkurransedyktige ogleve videre på beste måte

 

Omfang og anvendelse

Denne kodeksen for opptreden gjelder samtlige medarbeidere(ansatte og konsulenter) og styremedlemmer i Storskogen Group AB og konsernetsdatterselskaper, uavhengig av lokalisering «Storskogen»

 

Kodeksen for opptreden gjenspeiler prinsippene iinternasjonalt anerkjente og aksepterte konvensjoner og avtaler for miljø,menneskerettigheter, arbeidsvilkår og korrupsjon, slik som FNs Global Compact,FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs erklæring om grunnleggende prinsipperog arbeidsrettigheter samt OECDs retningslinjer for multinasjonale bedrifter.Det er imidlertid Storskogens egen hovedanalyse som er lagt til grunn forinnholdet i kodeksen for opptreden.

 

Administrerende direktør i Storskogen-konsernet har detoverordnede ansvaret for at kodeksen for opptreden blir implementert ikonsernet. Vår desentraliserte styringsmodell innebærer at administrerendedirektør i de enkelte datterselskapene har ansvar for å sørge for at det finnesen egnet struktur og prosess som sikrer at samtlige medarbeidere kan sette seginn i, forstå og handle i samsvar med den seneste versjonen av kodeksen foropptreden. Dette ansvaret omfatter å tilby regelmessig opplæring i kodeksens innhold.Administrerende direktør og andre ledere skal gå foran med et godt eksempel ogbedrive sitt lederskap ut fra våre kjerneverdier og kodeksen for opptreden.

 

Administrerende direktør og andre ledere har også ansvar forå gi råd i spørsmål som er knyttet til kodeksen for opptreden, og sikre at de ertilgjengelige for å svare på medarbeidernes spørsmål om anvendelsen. Hverenkelt medarbeider har ansvar for å overholde kodeksen for opptreden og selvstille spørsmål i situasjoner der tolkningen eller anvendelsen av dennekodeksen ikke anses å være tydelig. Ytterligere hjelp med tolkningen kan ogsåfås i avsnittet veiledning nedenfor.

 

Storskogen vil utelukkende arbeide med leverandører,agenter, konsulenter og andre samarbeidspartnere som selv handler på en måtesom er i tråd med prinsippene i vår kodeks for opptreden. Derfor skal viformidle kodeksen for opptreden og prinsippene til våre samarbeidspartnere, ogprinsippene for kodeksen anvendes også ved vurdering av nåværende ogpotensielle samarbeidspartnere.

 

Veiledning

Hver enkelt medarbeider i Storskogen har fått et ansvar forå bruke sine beste evner og sunn fornuft til å avgjøre hva som er best å gjørei hver enkelt situasjon. I noen tilfeller kan det oppleves som om kodeksen foropptreden ikke gir tilstrekkelig veiledning for hvordan en situasjon skalhåndteres. Da kan det være til hjelp å prøve ut følgende utsagn for å avgjøreom en situasjon eller handling er i tråd med kodeksen:

 

Jeg mener at dette er lovlig og etisk riktig.

Jeg føler meg vel med å fortelle min sjef, kollega eller entredjepart om handlemåten min.

Hvis jeg var en kollega, interessent eller motpart, ville jegfølt meg vel med situasjonen som har oppstått. Hvis dette ble offentlig, villedet ikke ha en negativ påvirkning på tilliten, påliteligheten ellertroverdigheten til Storskogen-konsernet, dets ledelse eller ansatte.

Hvis svaret er ja for samtlige utsagn, er den oppståttesituasjonen eller handlingen sannsynligvis i samsvar med denne kodeksen foropptreden. Hvis det fremdeles hersker usikkerhet om hvorvidt situasjonen somhar oppstått, er i samsvar med Storskogens kodeks for opptreden, ber vi degrådføre deg med din nærmeste overordnede.

 

Etterlevelse

Hver enkelt medarbeider i Storskogen har ansvar for årapportere forhold som kan være i konflikt med kodeksen for opptreden, og annenkriminell atferd, til sin nærmeste overordnede. Hvis du av en eller annen grunnikke føler deg vel med å snakke med din overordnede, eller om du opplever at enklage eller et varsel ikke har blitt tatt på alvor, kan du alltid ta kontaktmed noen i Storskogens konsernledelse eller rapportere saken via Storskogenseksterne varslingsfunksjon, der du kan varsleanonymt: https://report.whistleb.com/storskogen.

 

Medarbeiderne skal ha mulighet for å gi informasjon anonymt,og et varsel som gjøres av gode grunner og i samsvar med kodeksen foropptredens formål, skal aldri medføre noen represalier eller få noen andrenegative konsekvenser for varsleren. Konstaterte overtredelser av dennekodeksen for opptreden vil medføre disiplinærtiltak, herunder oppsigelseog/eller rettslige prosesser ved mer alvorlige fravikelser.

 

Kodeksen for opptreden er vedtatt av styret i StorskogenGroup AB (publ.), og endringer og dispensasjoner kan bare utferdiges av styret.

 

Overholdelsen av kodeksen for opptreden skal evalueresinnenfor rammen av den årlige oppfølgingen av internkontroll. Selve kodeksenvil også gjennomgås årlig for å sikre at den er tilpasset både omverdenens kravog forventninger og utviklingen av vår egen organisasjon og virksomhet.Kodeksen for opptreden skal tilpasses dersom det anses som nødvendig.

Kodeksen for opptredens relasjon til lover, regler og andrepolicyer

 

Storskogen skal – uten unntak – følge gjeldende lover ogregler i samtlige land der Storskogens selskaper bedriver virksomhet, samteksisterende policyer i de ulike selskapene i Storskogen. I noen situasjoner,for eksempel i land med svak lovgivning eller kontroll, kan kravene i kodeksenfor opptreden være strengere enn lokal lovgivning og lokal skikk og bruk. Islike tilfeller skal vi alltid følge denne kodeksen for opptreden og våre egneprinsipper. Det motsatte gjelder i tilfeller der den lokale lovgivningen ellerregelverket er strengere enn vår kodeks for opptreden. På samme måte kandatterselskapene fritt anvende en strengere kodeks enn denne kodeksen foropptreden.

 

Våre forretningsprinsipper

Forretningsetikk og selskapsstyring

 

Nulltoleranse for korrupte handlinger

Storskogen skal ikke under noen omstendigheter – det væreseg direkte eller indirekte – akseptere tilbud om, gi, etterspørre eller taimot noen form for bestikkelser, utilbørlige eller upassende fordeler,tjenester, insitamenter eller nepotisme.

 

Risikoen for korrupsjon skal derfor vurderes i hvert enkeltforretningsforhold, på grunnlag av faktorer som forretningspartnerensvirksomhet, geografiske tilhørighet og representanter.

 

Forsiktighet vedrørende gaver og fordeler

Gaver, påskjønnelser og fordeler skal alltid ha et tydeligforretningsformål. Storskogen skal verken tilby eller gi utilbørlig betalingeller annen godtgjørelse til noen personer eller organisasjoner med henblikk påå få personen eller organisasjonen til å opprette eller opprettholde enforretningsrelasjon med selskapene i konsernet vårt. Vi skal heller ikke – detvære seg direkte eller indirekte – be om eller akseptere noen form forutilbørlig betaling eller annen godtgjørelse som gis med henblikk på å oppretteeller opprettholde en forretningsrelasjon.

 

Ingen medarbeidere i Storskogen skal verken gi eller ta imotgaver, godtgjørelse, fordeler eller tilbud som kan anses å utgjøre enutilbørlig fordel. Med utilbørlig fordel menes noe som kan påvirke mottakerensforretningsmessige beslutninger.

 

Upartiskhet og interessekonflikter

Medarbeidere i Storskogen skal handle i Storskogens besteinteresser. Alle forretningsrelasjoner skal være upartiske, ogforretningsbeslutninger tas uten hensyn til private relasjoner eller fordeler. Aktivitetersom eventuelt kan føre til eller risikerer å fremstå som en interessekonfliktmellom de personlige interessene til en medarbeider og Storskogens virksomhet,skal derfor alltid unngås. Dersom en medarbeider har til hensikt å inngå enavtale med en part der det foreligger risiko for at situasjonen kan anses åutgjøre eller fremstå som en interessekonflikt, skal beslutningen alltid tas aven uavhengig part høyere opp i organisasjonen. Det betyr for eksempel atbeslutninger må tas av den ansvarlige for forretningsområdet fremfor av administrerendedirektør i det aktuelle datterselskapet.

 

Sunn konkurranse

Storskogens fremgang skal være basert på vår profesjonalismeog rettferdig og fri konkurranse i alle deler av virksomheten vår. Vi skal verkenutveksle informasjon eller inngå avtaler eller intensjonserklæringer medkonkurrenter, kunder eller leverandører som påvirker markedet på en utilbørligmåte og i strid med gjeldende konkurranselovgivning.

 

Produktkvalitet og kundetilfredshet

Storskogen skal levere produkter og tjenester avgjennomgående høy kvalitet og pålitelighet, der produktsikkerhet er av allerstørste betydning. Storskogen skal gi sine kunder korrekt produktinformasjon ogbare fremsette garantier for våre produkter og tjenester som vi kan leve opptil. Fornøyde og lojale kunder er grunnleggende for Storskogens renommé, og vedet veivalg skal vi ta det valget som vi mener gir best resultat for kunden.

 

Ansvarlig skattebetaler

I alle land der Storskogen bedriver virksomhet, skal det enkeltelandets skattelovgivning og skatteregler følges. Storskogen skal opptre som enansvarlig skattebetaler og bedriver ikke uetisk skatteplanlegging.

 

Transparent og tilgjengelig kommunikasjon

Storskogen skal gi korrekt, relevant, faktabasert og raskinformasjon til rett tid når det gjelder selskapets aktiviteter, utvikling ogfinansielle situasjon. Alle interessenter skal behandles likt, og Storskogenskommunikasjon skal skje i henhold til gjeldende lover og avtaler. Den somkommuniserer i sosiale medier i profesjonell kapasitet, representerer alltidsitt selskap og Storskogen. Derfor må all kommunikasjon skje i samsvar med våreverdier og være forenlig med hvordan vi kommuniserer i andre kanaler. Allemedarbeidere skal trekke en klar grense mellom privat og profesjonelltilstedeværelse på Internett og i sosiale medier.

 

Medarbeidere i Storskogen skal håndtere all konfidensiellinformasjon som vi får, med stor omhu og med den sikkerheten som kreves ihenhold til lovverk og avtaler.

Forretningsrelaterte spørsmål håndteres av det enkeltedatterselskapet. Spørsmål om Storskogen Group kan rettes til info@storskogen.com.

 

Regnskap og rapportering

Alle økonomiske transaksjoner skal regnskapsføres etterallment vedtatte regnskapsprinsipper.

 

Politisk engasjement

Storskogen iakttar politisk nøytralitet, og det betyr atStorskogen verken gir noen politiske donasjoner eller engasjerer seg ipolitiske partier. Verken navnet Storskogen Group, de enkelte datterselskapenesbedriftsnavn eller noen ressurser under konsernselskapenes kontroll skal brukestil å fremme politiske partiers eller kandidaters interesser.

 

En god arbeidsgiver og nabo

Storskogens fremgang forutsetter at vi er en attraktivarbeidsgiver som kan tilby spennende karriere- og utviklingsmuligheter påarbeidsplasser som ivaretar sikkerhet og helse. Storskogen skal derfor sørgefor et godt arbeidsmiljø i et fysisk, psykisk og sosialt perspektiv. Fremganger også basert på gode og langsiktige relasjoner til viktige aktører iStorskogens omverden, herunder myndigheter, leverandører ogarbeidstakerorganisasjoner.

 

Likestilling og mangfold

Relasjonen til og mellom Storskogens medarbeidere skal værebasert på gjensidig respekt. Storskogen arbeider for å oppnå en inkluderendearbeidskultur og anser at mangfold bidrar til å skape dette. Ansatte skalderfor rekrutteres, forfremmes og erstattes utelukkende ut fra sinekvalifikasjoner for arbeidet og helt uten hensyn til alder, kjønn, nasjonaleller sosial opprinnelse, kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, seksuelllegning, etnisk tilhørighet, religion eller annen trosoppfatning, politisk overbevisning,medlemskap i fagforening, sivil status eller funksjonshemming som ikke er tilhinder for arbeidsoppgavene.

 

Storskogen arbeider for en likestilt arbeidsplass med stortmangfold og en jevnere kjønnsfordeling i virksomheten. Vi aksepterer ikke noenform for diskriminering. Ingen ansatte skal under noen omstendigheter utsettesfor kroppslig avstraffelse eller andre former for fysiske, seksuelle ellerpsykiske straffetiltak, trakassering eller tvang, og vi agerer kraftfullt moteventuelle overtredelser.

 

Menneskerettigheter

Storskogen skal virke for å respektere og beskyttemenneskers grunnleggende friheter og rettigheter. Det betyr at vi som etminimum skal følge de internasjonalt anerkjente prinsippene som blant annet erå finne i FNs Global Compact og FNs erklæring om menneskerettigheter. Vi skalopptre ansvarlig og kraftfullt i de tilfellene der vi blir oppmerksomme på atvår egen virksomhet eller en av våre forretningsforbindelser har tilknytningtil potensiell eller faktisk krenkelse av menneskers friheter og rettigheter.

Barnearbeid og/eller tvangsarbeid er strengt forbudt i alleStorskogens virksomheter. Videre aksepterer vi ikke at barnearbeid forekommerhos leverandører, underleverandører eller samarbeidspartnere.

 

Helse og sikkerhet

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre et godt arbeidsmiljø iet fysisk, psykisk og sosialt perspektiv. Vi skal som et minimum strengt følgenasjonal helse- og sikkerhetslovgivning samt de helse- ogsikkerhetsbestemmelsene som følger av inngåtte avtaler og/ellerkollektivavtaler. Det er hver administrerende direktørs ansvar å sørge for atalle medarbeidere kjenner til og følger gjeldende regler, policyer og prosesserfor helse og sikkerhet på sitt arbeidsområde og får nødvendig opplæring ogverneutstyr. Det er den enkelte medarbeiders ansvar å følge disse reglene ogikke ta helse- og/eller sikkerhetsrisikoer i arbeidet, samt rette opp ellermelde fra om situasjoner eller forhold på arbeidsplassen som vil kunne utgjøreslik risiko.

 

Godtgjørelse

Alle ansatte skal lønnes på en korrekt og rettferdig måte utfra individuelle prestasjoner og bidrag til det enkelte konsernselskapetsfremgang. Storskogen skal arbeide for å motvirke usaklige lønnsforskjellermellom kjønnene. Lønnene og fordelene som betales, skal være i henhold tilgjeldende lovgivning og kollektivavtaler. I tilfeller der ingenkollektivavtaler eksisterer, følger vi gjeldende bransjenormer.

 

Organisasjonsfrihet

Alle ansatte i Storskogen skal ha organisasjonsfrihet. Detbetyr at ansatte i Storskogen har frihet til å utøve sin lovbestemte rett til åvære medlem av, organisere eller arbeide for organisasjoner som representererderes interesser som ansatte.

 

Samfunn

Selskapene i Storskogen har en sterk lokal forankring, ogvirksomhetene finnes ofte i mindre lokalsamfunn. Storskogen etterstreber å tavare på og utvikle den kompetansen som finnes lokalt. Storskogen etterstreberogså å ha en virksomhet som bidrar til samfunnene vi har vår virksomhet i, påen positiv og bærekraftig måte.

 

Minimere negativ miljøpåvirkning og sikre selskapenesfremtidige relevans

 

Vi i Storskogen er overbevist om at en gjennomtenkt holdningtil miljømessig bærekraft er en forutsetning for datterselskapenes fortsattevekst, utvikling og lønnsomhet. Storskogen skal derfor bedrive et aktivt arbeidfor å minimere Storskogens direkte og indirekte miljøpåvirkning. Det betyr atmiljøperspektivet skal være med i viktige beslutninger, med henblikk på å skapelangsiktig verdi for Storskogens kunder, medarbeidere og aksjonærer og for helesamfunnet. Vi skal også sørge for at vi på en systematisk måte måler, følgeropp og rapporterer våre mål og resultater for relevante miljøaspekter. Someiere skal vi sørge for at viktige miljøaspekter adresseres og følges opp idatterselskapenes strategier og prosesser. Foruten at dette kan bidra til vårambisjon om å minimere vår negative miljøpåvirkning, er det også her vi kanfinne fremtidige forretningsmuligheter. Sammen med datterselskapene våre ogderes kunder kan Storskogen drive frem nye og bedre løsninger og produkter, noesom også innebærer et positivt bidrag til samfunnsutviklingen.

 

Ressurseffektivitet og energibruk

Storskogen og dets datterselskaper skal alltid etterstrebeøkt ressurseffektivitet når det gjelder alle typer ressurser og innsatsvarer,samt sørge for at vi optimerer energiforbruket vårt. I tillegg til at dissetiltakene reduserer negativ miljøpåvirkning på samfunnet, er det vår erfaringat de nesten alltid har en positiv effekt på kostnader og lønnsomhet.

 

Transport og reiser

For å bidra til å redusere CO2-utslippene skalStorskogen etterstrebe bruk av den transportmetoden som er mest fordelaktig iet miljøperspektiv. Det gjelder også for de datterselskapene som tilbyrtransporttjenester.

 

Vi prøver å redusere antallet arbeidsreiser og øke antalletdigitale møter. Foruten å redusere reisenes negative miljøpåvirkning øker detteogså medarbeidernes personlige bærekraft med en generell tidsbesparelse, noe vihåper fører til en bedre balanse mellom arbeid og fritid. Ved arbeidsrelatertereiser velger hver enkelt medarbeider den transportmetoden som er best egnetfor reisen, og legger i tillegg til kostnads-, tids- og sikkerhetsaspekter ogsåinn miljøaspekter i beslutningen.

 

Innkjøp av varer og tjenester

Storskogen skal etterstrebe valg av varer og tjenester somhar en lav miljøbelastning. Relevante miljøaspekter skal derfor veies inn ved innkjøpog anskaffelser.

 

Avfall

Storskogen etterstreber å redusere den samledeavfallsmengden og maksimere mengden gjenvunne materialer i konsernet. Alledatterselskaper og medarbeidere bidrar til arbeidet ved å benytte demulighetene som finnes til gjenbruk, gjenvinning og avfallssortering. Farligavfall håndteres slik at risikoen for negativ miljøpåvirkning minimeres.

 

Hver enkelt ansatt i Storskogen har ansvar for å rapportereom forhold som kan stå i konflikt med kodeksen for opptreden eller kriminellatferd, til sin nærmeste overordnede. Hvis du av en eller annen grunn ikkeføler deg vel med å snakke med din overordnede, eller om du opplever at enklage eller et varsel ikke har blitt tatt på alvor, kan du alltid ta kontaktmed noen i Storskogens konsernledelse eller rapportere saken via Storskogenseksterne varslingsfunksjon, der du kan varsle anonymt: https://report.whistleb.com/storskogen.

 

Daniel Kaplan (daniel.kaplan@storskogen.com)

Amelie Nordin (amelie.nordin@storskogen.com)

Louise StCyr Ohm, sjefsjurist (louise.stcyrohm@storskogen.com)

Etiske retningslinjer for leverandører


Disse retningslinjene gjelder for alle leverandører som er tilknyttet Nimbus, inkludert innleide konsulenter, samarbeidspartnere og agenter som opptrer på vegne av Nimbus. Dette omfatter også representanter som opptrer på vegne av våre leverandører, inkludert deres underleverandører. Retningslinjene er utarbeidet for å sikre en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling med vekt på miljø, god forretningsskikk, ivaretakelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter og compliance til gjeldende lovverk og reguleringer.

Nimbus vil med disse retningslinjene stille krav til at dette er prinsipper som også står sentralt i virksomheten til våre leverandører og samarbeidspartnere. Som et minimum krever Nimbus at alle leverandører overholder gjeldende lover og regler der de opererer, samt er åpne og samarbeidsvillige med myndigheter som håndhever slike lover. Leverandører forventes å ha rutiner for å identifisere og håndtere risiko som er knyttet til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjon. Nimbus vil vurdere hver enkelt leverandørs etterlevelse av disse retningslinjene kontinuerlig, og som ledd i dette arbeidet vil den enkelte leverandør bli pålagt å besvare en årlig leverandørundersøkelse.  På forespørsel skal også leverandøren kunne fremlegge skriftlig dokumentasjon på etterlevelse av retningslinjene. Leverandøren skal sikre at eventuelle underleverandører overholder disse retningslinjene, og vil selv være ansvarlig ved eventuelle brudd hos sine underleverandører.

Brudd på Nimbus’ krav til leverandører som er fremsatt i disse retningslinjene, vil i ytterste konsekvens kunne føre til at Nimbus avslutter samarbeidet eller hever kontrakten, og i tilfeller der det foreligger brudd på loven, vil Nimbus meldesaken til myndighetene. Henvendelser angående retningslinjene kan rettes til compliance@nimbus.no  
  
1.   MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSVILKÅR
Nimbus forventer at leverandøren respekterer FNsinternasjonale menneskerettigheter, ikke på noen måte begår brudd på disse og samtidig gjennom aktsomhetsvurderinger og risikoanalyser sørger for kontroll på dette i egen leverandørkjede. Arbeidstakerrettigheter skal ivaretas gjennom etterlevelse av gjeldende lovverk, utarbeidelse av etiske retningslinjer eller andre interne policyer og rutiner for internkontroll. Alle ansatte skal ha lønns- og arbeidsvilkår som samsvarer med gjeldende krav til minimumslønn iht.lovgivning, tariffavtaler eller det som ellers er normalt for tilsvarende yrke i tilfelle lovregulering eller tariffavtale mangler. Lønns- og arbeidsvilkår skal være skriftlig avtalt i en gyldig arbeidsavtale mellom virksomheten og den ansatte. Leverandøren skal ikke benytte seg av tvangsarbeid, direkte eller indirekte, og skal utvises ærlig forsiktighet ved bruk av arbeidskraft fra personer under 18 år. De ansatte skal stå fritt til å organisere seg eller melde seg inn i fagforeninger, og leverandøren skal ikke på noen måte diskriminere ansatte på bakgrunn av organisering. Leverandøren skal aktivt fremme likebehandling og sørge for at ingen ansatte diskrimineres basert på kjønn, etnisitet, religion, alder, helse, seksuell orientering eller politisk tilhørighet. Nimbus forventer at leverandøren har nulltoleranse for truende eller utnyttende atferd, seksuelt påtrengende atferd og nedsettende holdninger. Arbeidsplassen skal være trygg og i tråd med bestemmelsene i helse-, miljø- og sikkerhetsloven. 

2.    BÆREKRAFT OG MILJØ
Bærekraft skal stå sentralt i virksomhetens måte å operere på, og leverandøren skal være proaktiv i arbeidet med å redusere egen negativ påvirkning på miljø og klima. Miljøvennlig teknologi og klimavennlige løsninger bør prioriteres, og leverandøren bør med fordel utarbeide en offentlig miljøpolicy som forankrer arbeidet med bærekraft i virksomheten. Der det foreligger relevante miljøstandarder og forskrifter, forventes det at leverandørenetterlever disse. Leverandøren skal kunne dokumentere sporbarhet på materialer, produkter og tjenester for å sikre kvalitet og minimere risiko for negativ påvirkning på miljø og klima. Leverandøren skal aktivt gjennomføre vurderinger av sine underleverandører og sørge for at bærekraft står sentralt gjennom hele sin leverandørkjede.   

3.    GOD FORRETNINGSSKIKK
Nimbus forventer at leverandøren opererer etter en høy etisk standard, utviser god forretningsskikk og handler i tråd med gjeldende lovverk, reguleringer og bransjestandarder. Konkurranse skal foregå i henhold til bestemmelsene i konkurranseloven. Leverandøren skal ha nulltoleranse for korrupsjon, bedrageri og annen ulovlig forretningsvirksomhet og skal verken gi eller motta goder for å oppnå personlige eller forretningsmessige fordeler. Det skal foreligge interne retningslinjer og kontroll rutiner som sikrer at virksomheten ikke kan benyttes til hvitvasking. I alle land der leverandøren bedriver virksomhet, skal det enkelte landsskattelovgivning og skatteregler følges, og leverandøren skal ikke bedrive uetisk skatteplanlegging. Leverandøren skal ikke gjøre forretninger med parter som er underlagt sanksjoner. Ved bruk av tredjepart er leverandøren selv ansvarlig for at underleverandør holder seg til samme standarder, og kan bli pålagt å dokumentere dette på etterspørsel.

Retningslinjer for mangfold & inkludering

 1.    INTRODUKSJON
Disse retningslinjene omfatter alle medarbeidere og gjelder for alle virksomheter og avdelinger tilknyttet Nimbusgruppen (heretter kalt Nimbus), inkludert datterselskap og eventuelt samarbeidende virksomheter som enten er innleid i eller opptrer som Nimbus. Retningslinjene fastsetter de viktigste prinsippene for ivaretakelse av mangfold og inkludering på arbeidsplassen og skal fungere som en veileder for hvordan vi opptrer og handler i det daglige arbeidet. Det overordnede ansvaret for at retningslinjene blir implementert i Nimbus, ligger hos CEO i samarbeid med direktør for HR og administrasjon.Den enkelte avdelingsleder har ansvaret for at retningslinjene etterleves i de respektive avdelingene. Arbeidsgruppen for mangfold og inkludering skal årlig gjennomføre en evaluering av inkluderingsarbeidet i organisasjonen og fremme nye relevante tiltak for å oppnå organisasjonens målsettinger på området. Hver enkelt medarbeider i Nimbus har ansvar for å rapportere forhold som kan være i konflikt med retningslinjene. Slike forhold kan meldes anonymt i Nimbusgruppensvarslingskanal: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1143882X379979615X24282  Nimbus har nulltoleranse for diskriminering og vil slå hardt ned på eventuelle tilfeller. Retningslinjene er utarbeidet av arbeidsgruppen for mangfold og inkludering. Henvendelser angående retningslinjene kan rettes til arbeidsgruppen på
compliance@nimbus.no.

 2.    DEFINISJONER
Mangfold: I Nimbus definerer vi mangfold som «noe av alt».Mangfold innebærer at vi skal ha et variert innslag av personer med ulike bakgrunner, erfaringer, levemåter og verdier. Menneskelige forskjeller som for eksempel alder, kultur, kjønn, etnisitet, interesser, familieforhold, seksuell legning, utdanning, verdier og livserfaring gir oss et bredere perspektiv, ulike innfallsvinkler og økt forståelse for våre samarbeidspartnere og våre kunders behov. Inkludering: I Nimbus definerer vi inkludering som at «alle skal kunne være seg selv og ha med sin egen bagasje». Vi deler inkludering i Nimbus inn i to nivåer: inkludering på personnivå, som omhandler alle medarbeidere. Inkludering på gruppenivå omhandler alle team, avdelinger og arbeidsgrupper internt. Inkludering betyr hos oss at alle skal ha muligheten til å delta, bidra, fremme forslag og lykkes uavhengig av personlig bakgrunn eller rolle i organisasjonen. Samtidig skal alle team, avdelinger og arbeidsgrupper inkluderes i forretningen, og vi skal søke å samles som én gruppe og gi hverandre innsyn i og forståelse for ulike sider ved virksomheten.

3.    REKRUTTERING
Nimbus arbeider for å oppnå en inkluderende arbeidskultur og er bevisst på at mangfold bidrar til å skape dette. Ansatte skal derfor rekrutteres utelukkende ut fra sine kvalifikasjoner eller egnethet forarbeidet, uten hensyn til etnisitet, kjønn, alder, seksuell legning, familieforhold, verdier, kultur eller helsetilstand som ikke er til hinder for arbeidsoppgavene. Vi arbeider målrettet for en jevnere kjønnsfordeling i virksomheten og søker aktivt tiltak som fremmer dette gjennom rekrutteringsarbeidet i organisasjonen. Alle som søker jobb i Nimbus, skal behandles med gjensidig respekt uavhengig av bakgrunn, og ønskede kvalifikasjoner i stillingsannonser skal verken utelukke eller diskriminere noen basert på personlige forhold. Tekst i stillingsannonser og andre kanaler for rekruttering skal legge vekt på faglige kvalifikasjoner og egnethet forarbeidet som skal utføres.     

4.    KOMMUNIKASJON
Alle medarbeidere i Nimbus skal behandles med gjensidig respekt og inkluderes på lik linje uavhengig av personlig bakgrunn eller rolle i organisasjonen. Et inkluderende språk er en forutsetning for å ivareta mangfoldet i organisasjonen, og det forventes at ingen medarbeidere eller andre med tilknytning til organisasjonen benytter diskriminerende eller nedlatende ord og uttrykk når man snakker med eller om sine medarbeidere, kunder eller samarbeidspartnere. Internkommunikasjon mellom ulike team, avdelinger og grupper innad i organisasjonen skal være åpen og inkluderende, og de ulike forretningsområdene skal opprettholde god dialog med hverandre for å sikre inkludering på tvers i organisasjonen. Ekstern kommunikasjon til samarbeidspartnere, kunder og andre interessenter skal på samme måte være åpen og inkluderende, og Nimbus skal tydelig kommunisere sine verdier til det offentlige. Nimbus skal hvert år aktivt delta i aktiviteter eller fremme budskap som støtter opp om mangfold og inkludering i samfunnet.

glad jente
fiberkablingmann i telefon

Klar for å jobbe sammen?

Legg igjen en beskjed til oss, så ringer vi deg så fort som mulig!
TA KONTAKT